Let op bij dividenduitkeringen!

Oorzaak

Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de fiscale en commerciële balanswaardering van pensioen- of stamrechtvoorziening. De fiscale regels voor die waardering zorgen ervoor dat de voorziening fiscaal voor een lager bedrag op de balans wordt opgenomen dan commercieel.  

 

Te volgen stappen

Bij de beoordeling van de vraag of de BV over voldoende uitkeerbaar vermogen beschikt, moet worden uitgegaan van de commerciële waarde van de activa en passiva. Ook voor de pensioen- stamrechtverplichting moet dus worden uitgegaan van de commerciële waarde. Die is veelal 30-40% hoger dan de fiscale waarde.


Uitkeringstest

Na waardering op commerciële grondslag moet een uitkeringstoets gedaan worden. Deze houdt in dat er gekeken moet worden of de onderneming na de uitkering nog aan haar verplichtingen richting haar schuldeisers kan voldoen. Bij deze test wordt gekeken naar de liquiditeit,solvabiliteit en rentabiliteit. Deze test moet schriftelijk worden vastgelegd.


Gevolg onjuist handelen

Na de terugbetaling van het kapitaal of de dividenduitkering moet voldoende vermogen achterblijven in de BV. Dit om het pensioen of het stamrecht op korte en lange termijn te kunnen betalen, zo meent de belastingdienst.


Indien na de terugbetaling van aandelenkapitaal of de dividenduitkering te weinig vermogen zou achterblijven in de BV, is volgens de belastingdienst sprake van afkoop van het pensioen of het stamrecht. Directe belastingheffing van maximaal 52% loonheffing + 20% revisierente over de commerciële waarde van het  pensioen of stamrecht kan dan het gevolg zijn.


Volgens dit standpunt moet de dividenduitkering dus passen binnen het uitkeerbaar vermogen dat is bepaald op commerciële grondslagen, dat lager is dan het uitkeerbaar vermogen bepaald op fiscale grondslagen. Wanneer de uitkeringstest negatief is en de uitkering toch gedaan wordt, is de bestuurder jegens de BV hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat is ontstaan door de uitkering.

 

Let op!

Op het moment dat de dividenduitkering wordt gedaan en er blijkt niet te zijn voldaan aan de uitkeringstoets, is de hele pensioen- of stamrechtvoorziening door de onterechte uitkering onzuiver geworden. Als de aandeelhouder de uitkering op een later tijdstip terugbetaalt, dan biedt dit geen uitkomst meer. De voorziening is naar mening van de belastingdienst afgekocht. Let verder op de juiste handelwijze en schriftelijke vastlegging bij dividenduitkeringen om aansprakelijkheid van bestuurders of aandeelhouders  te voorkomen.

Neem voor meer informatie contact op met Noël Kamphuis noel.kamphuis@oamkb.nl of Roger Prins roger.prins@oamkb.nl.

2014-01-06